HIGH PRESSURE SUPPLIES

uw adres voor hogedruk oplossingen

Privacy verklaringHigh Pressure Supplies v.o.f. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. High Pressure Supplies (waar Scuba-Parts.nl onder valt) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring (Privacy Policy) willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. High Pressure Supplies v.o.f. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

respecteren.
Als High Pressure Supplies v.o.f. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van u als (webshop) klant

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door High Pressure Supplies v.o.f verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde;
Communicatie over de bestelling/opdracht

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een bestelling/opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen bestelling/opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan High Pressure Supplies v.o.f. in een aantal gevallen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Adres;
Bankgegevens;
Uw persoonsgegevens worden door High Pressure Supplies v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de webshop bij online bestellingen.
Zo kunnen wij u blijven bedienen en kunnen wij u sneller helpen indien er vragen zijn.
Hierna bewaren wij uw gegevens voor de periode van twee jaar i.v.m. Nabestellingen en garantie. U kunt ons ten alle tijden verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
Gedurende de looptijd van de bestelling/opdracht bij bestellingen die buiten de webshop om zijn

geplaatst. Daarna in alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van u als abonnee op de nieuwsbrief

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door High Pressure Supplies v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon over de nieuwste acties
Het informeren van de persoon over de nieuwste wetenswaardigheden

Het informeren van de persoon over speciale openingstijden en/of feestdagen
Het aanbieden van voor u relevante aanbiedingen op onze webshop, in onze mail, op Facebook

en op Google (direct marketing én remarketing) Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Inschrijving voor de nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan High Pressure Supplies v.o.f. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door High Pressure Supplies v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is. U kunt zich ten alle tijden automatisch uit laten

schrijven uit de mailing lijst. U kunt ons hier ook persoonlijk voor contacteren.

Verwerking van persoonsgegevens bij akkoord voor mailinglijst als geregistreerde webshop

klant

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door High Pressure Supplies v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon over de nieuwste acties
Het informeren van de persoon over de nieuwste wetenswaardigheden

Het informeren van de persoon over speciale openingstijden en/of feestdagen
Het aanbieden van gepersonaliseerde aanbiedingen of wetenswaardigheden
Het aanbieden van voor u relevante aanbiedingen op onze webshop, in onze mail, op Facebook

en op Google (direct marketing én remarketing)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Inschrijving voor de nieuwsbrief in combinatie met een klantenaccount op de webshop;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan High Pressure Supplies v.o.f. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Adres;
Ordergeschiedenis;
Uw persoonsgegevens worden door High Pressure Supplies v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is. U kunt zich ten alle tijden automatisch uit laten

schrijven uit de mailing lijst. Uw webshop account blijft in dit geval bestaan. U kunt ons hier ook persoonlijk voor contacteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door High Pressure Supplies v.o.f. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kanHigh Pressure Supplies v.o.f de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Uw persoonsgegevens worden door High Pressure Supplies v.o.f. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie

voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzenden van bestellingen

Het analyseren en verbeteren van klantenstromen Het beveiligen van de webshop
Het uitwisselen van bestanden op de interne ICT afdeling
Het verzenden van de nieuwsbrief en geautomatiseerde persoonlijke aanbiedingen (Mailchimp,

Facebook & Google)
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen (en buiten) de EU

Wij verstrekken standaard geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Indien dit wel het geval is zijn hiervoor zeer uitgebreide verwerkersovereenkomsten opgesteld en zal dit hooguit het geval zijn wanneer High Pressure Supplies v.o.f. een account heeft lopen bij een dergelijke partij en uw gegevens hierbij alleen door onze medewerkers worden verwerkt. Alle partijen waar wij mee samenwerken voldoen tevens aan de AVG privacy wetgeving, óók als zij zich buiten de EU bevinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Dropbox en Google Analytics.

Minderjarigen

Indien de leeftijd bekend verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar is het dus niet toegestaan om zonder ouderlijke toestemming uzelf te registreren op onze webshop of zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

High Pressure Supplies v.o.f. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens High Pressure Supplies v.o.f. van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt uw gegevens verwijderen door bij de nieuwsbrief uzelf onderaan de mail af te melden voor ontvangst. Bij alle andere gegevens kunt u contact met ons opnemen om de gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
High Pressure Supplies v.o.f./Scuba Parts

Wanraaij 51 A
6673 DM Andelst
Tel: +31(0)488-429512
Emailadres: info@highpressuresupplies.nl 
 
Opbellen